آرمانا با همکاری شهرداری منطقه ۳ برگزار می کند:

کارگاه تربیت جنسی و عاطفی کودکان و نوجوانان

ویژه والدین و مربیان

مدرس: دکتر سید کمیل حسینی

زمان: ۹۷/۶/۱۳ ساعت:۹:۳۰-۱۲:۳۰

حضور در کارگاه رایگان می باشد.